S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 

KONTAKTY

ANCOM sro
Za vodou 24
06401 Stará Ľubovňa
tel: +421910301019
ancomsro(a)gmail.com

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I.  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.satylilly.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. 

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. 

3. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. 

4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.

II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.satylilly.sk a následne v objednávke kupujúceho. 

2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky 

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. 

2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. 

3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. 

4. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční: - platba vopred - na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení. 

5. Platbu vopred môže určiť predávajúci:

a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie 

b) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu. 

IV.  Dodanie a prevzatie tovaru 

1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

3. Objednaný tovar zasielame od 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky, max. však do 21 pracovných dní. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

V. Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kupnej zlmuvy bez storno poplatku.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a výmena tovaru zo strany kupujúceho je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí 14 dní nemá zákazník nárok pre vrátenie peňazí. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy nás kontaktujte e-mailom na: ancomsro@gmail.com

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe. 

3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho ANCOM s.r.o., Za vodou 24, 064 01 Stará Ľubovňa odo dňa odstúpenia a za týchto podmienok:

a) tovar musí byť v pôvodnom obale, musí mať originálnu visačku a nesmie byť poškodený

b) tovar nesmie byť používaný

c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie)

d) tovar kupujúci odosiela na vlastné náklady.

4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet a to do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf (vyplniť, vytlačiť a zaslať na našu adresu).

6. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adresu ANCOM s.r.o., Za vodou 24, 064 01 Stará Ľubovňa, email: ancomsro@gmail.com

VII.  Záruka na tovar 

1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe. 

2. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 

VIII. Zmluvná pokuta

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € ( desať eur ) a to v prípade, ak vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu neprevzal, a tovar bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol predávajúcim vyzvaný k prevzatiu tovaru a tovar neprevzal. 

IX. Ochrana osobných údajov 

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov. 

X.  Záverečné ustanovenia 

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky. 

2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. 

3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 1.februára.2015.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok". 

 

V Starej Ľubovni 01.02.2015

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel. č.: 051/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk

 

NGY1NTU0O