S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 

TOVAR V AKCII

Cena 35,00 EUR
skladom

KONTAKTY

ANCOM sro
Za vodou 24
06401 Stará Ľubovňa
ancomsro(a)gmail.com

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I.  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.satylilly.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. 

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. 

3. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. 

4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.

II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.satylilly.sk a následne v objednávke kupujúceho. 

2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky 

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. 

2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. 

3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. 

4. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční: - platba vopred - na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení. 

5. Platbu vopred môže určiť predávajúci:

a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie 

b) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu. 

IV.  Dodanie a prevzatie tovaru 

1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

3. Objednaný tovar zasielame od 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky, max. však do 21 pracovných dní. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a výmena tovaru zo strany kupujúceho je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Po uplynutí 14 dní nemá zákazník nárok pre vrátenie peňazí. Pred odstúpením od kúpnej zmluvy nás kontaktujte e-mailom na: ancomsro@gmail.com

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe. 

3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho ANCOM s.r.o., Za vodou 24, 064 01 Stará Ľubovňa odo dňa odstúpenia a za týchto podmienok:

a) tovar mať originálnu visačku a nesmie byť poškodený

b) tovar nesmie byť používaný

c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie)

Pri odstúpení od zmluvy náklady na poštovnom znáša kupujúci ( objednávateľ). 

4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet a to do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf (vyplniť, vytlačiť a zaslať na našu adresu).

6. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adresu ANCOM s.r.o., Za vodou 24, 064 01 Stará Ľubovňa, email: ancomsro@gmail.com

VI.  Záruka na tovar 

1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe. 

2. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf ) s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 

5. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
  • v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

VII. Zmluvná pokuta

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € ( desať eur ) a to v prípade, ak vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu neprevzal, a tovar bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol predávajúcim vyzvaný k prevzatiu tovaru a tovar neprevzal. 

VIII. Ochrana osobných údajov 

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov. 

IX.  Záverečné ustanovenia 

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky. 

2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. 

3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 1.februára.2015.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok". 

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shpu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk ) alebo iná prislušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alterntívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-146987s ) , pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumer/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

V Starej Ľubovni 01.02.2015

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel. č.: 051/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk

MmM5N2FmYm